Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en Gemeente Hollands Kroon.

VOLG ONS

Persoonsgegevens

Het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) gebruikt persoonsgegevens van verenigingen, stichtingen, ensembles of natuurlijke personen doordat die gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze door hen aan ons zijn verstrekt.

CPHK maakt gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Naam organisatie
  • Naam contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon
  • Website (indien aanwezig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld   over een minderjarige, neemt dan contact met ons op via info@cphk.nl Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Doel van de gegevens

CPHK gebruikt de persoonsgegevens voor:

  • Het opnemen van contact als er vragen zijn over de aangeleverde informatie.
  • Het verzenden van mailingen met informatie.

Bewaartermijn van de gegevens

CPHK bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevensdeling met anderen

CPHK verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

CPHK gebruikt geen cookies op de website.

Gegevens die via het contactformulier op de website de stichting bereiken, worden in de vorm van een email doorgezonden aan het adres info@cphk.nl Deze gegevens worden niet op de website bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren  of  te  verwijderen.  Hiervoor kunt u een verzoek tot inzage, correctie  of verwijdering sturen  naar info@cphk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We  vragen u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort) en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken om uw privacy te beschermen. CPHK reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

CPHK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via het mailadres info@cphk.nl